Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ»
Εκτιμώμενης αξίας 101.700,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τον επαρκή φωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών του Δήμου Ρόδου.
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 182902 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 101.700,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 101.700,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) (pdf)

image_print