Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ) – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 22.800.000,00 Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.)

Περιγραφή: Το έργο αφορά την κατασκευή υδραγωγείων για την εξυπηρέτηση των Δ.Ε. Αρχαγγέλου,
Λίνδου, Λάρδου, Καλάθου, Πυλώνας, Ασκληπιείου, Γενναδίου, Λαχανιάς και του οικισμού Αφάντου του Δήμου
Ρόδου. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή έργων ύδρευσης της Β’ φάσης των «Έργων
Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά». Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι ~59,5 km ενώ προβλέπεται η
κατασκευή πέντε (5) αντλιοστασίων (ΑΣ), έξι (6) νέων Δεξαμενών (Δ) και τριών (3) φρεατίων διακοπής και ελέγχου
(ΦΔΕ). Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:
Έργα Νότιου Υδραγωγείου:
– Κύριος Αγωγός και Δευτερεύοντες Κλάδοι από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού Ρόδου μέχρι τον οικισμό
Λαχανιά. Τα προβλεπόμενα έργα αφορούν την υδροδότηση της Δ.Ε. Λίνδου και των οικισμών Ασκληπιείου,
Γενναδίου και Λαχανιάς της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου. Περιλαμβάνονται δίκτυα, δεξαμενές, φρεάτια διακοπής και
ελέγχου και Αντλιοστάσια.
Έργα Κεντρικού Υδραγωγείου:
– Υδραγωγείο Αρχαγγέλου: Τα σχετικά έργα αφορούν την τροφοδοσία των υφιστάμενων Δεξαμενών Αγ. Θεοδώρων
από τις οποίες υδρεύεται ο οικισμός Αρχαγγέλου. Το προτεινόμενο αντλιοστάσιο Αρχαγγέλου προβλέπεται να
κατασκευαστεί στο χώρο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού, δυτικά του Κτιρίου Ενέργειας. Ο αγωγός
αναρρόφησης του αντλιοστασίου θα συνδεθεί με τον αγωγό του Νοτίου Υδραγωγείου. Το αντλιοστάσιο
Αρχαγγέλου τροφοδοτεί τον ομώνυμο οικισμό μέσω καταθλιπτικού αγωγού.
– Υδραγωγείο Αφάντου: Τα σχετικά έργα περιλαμβάνουν την δεξαμενή Αφάντου, τον αγωγό που την υδροδοτεί
από τον κύριο αγωγό του κατασκευασμένου Κεντρικού Υδραγωγείου, και το Α/σιο Αφάντου για την υδροδότηση
των υψηλών περιοχών του οικισμού. Από το Α/σιο Αφάντου προβλέπεται καταθλιπτικός αγωγός προς την
υφιστάμενη Δεξαμενή Αγ. Λουκά.

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ) – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 22.800.000,00 Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ) – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 22.800.000,00 Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.) (pdf)

image_print