Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ Ν. ΤΗΛΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 76.500,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η  επισκευή και βελτίωση του υφιστάμενου γηπέδου μπάσκετ που βρίσκεται δίπλα από το γήπεδο ποδοσφαίρου στο Μεγάλο Χωριό της Ν. Τήλου.
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 182893 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ Ν. ΤΗΛΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 76.500,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ Ν. ΤΗΛΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 76.500,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) (pdf)

image_print