Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας»
Εκτιμώμενης αξίας 4.990.000,00 Ευρώ  (άνευ Φ.Π.Α.)

Περιγραφή: Το έργο αφορά την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων με την μέθοδο των μεμβρανών (MBR) των οικισμών Κορρησίας, Βουρκαρίου, Γιαλισκαρίου και Ιουλίδας του Δήμου Κέας που θα κατασκευασθεί στο παλαιό λατομείο της Κορρησίας πλησίον του λιμανιού και θα είναι πλήρως υπογειοποιημένο. Στην εργολαβία περιλαμβάνεται και η προσαγωγή των λυμάτων από το σημείο αναμονής του νέου, υπό κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, έως την είσοδο της ΕEΛ, όπως και ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας» Εκτιμώμενης αξίας 4.990.000,00 Ευρώ  (άνευ Φ.Π.Α.) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας» Εκτιμώμενης αξίας 4.990.000,00 Ευρώ  (άνευ Φ.Π.Α.) (pdf)

image_print