Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Αγωγός Μεταφοράς Λυμάτων Μανδράκι – ΕΕΛ Δήμου Νισύρου»
Εκτιμώμενης αξίας 2.185.483,87 Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.)

Περιγραφή: Το υπό δημοπράτηση έργο, αφορά στην κατασκευή συστήματος βιολογικής επεξεργασίας και καθαρισμού αστικών λυμάτων, των έργων προσαγωγής και διάθεσης, και τον αγωγό μεταφοράς λυμάτων από το Μανδράκι έως την ΕΕΛ.
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 182630 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη ( www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Αγωγός Μεταφοράς Λυμάτων Μανδράκι – ΕΕΛ Δήμου Νισύρου» Εκτιμώμενης αξίας 2.185.483,87 Ευρώ (άνευ ΦΠΑ) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Αγωγός Μεταφοράς Λυμάτων Μανδράκι – ΕΕΛ Δήμου Νισύρου» Εκτιμώμενης αξίας 2.185.483,87 Ευρώ (άνευ ΦΠΑ) (pdf)

* Απόφαση παράτασης (16/9/2021)

21PROC009211415.pdf