Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Κύριοι συλλεκτήριοι λιμένα Αιγιαλού Σύμης» Εκτιμώμενης αξίας ,00 € (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Κύριοι συλλεκτήριοι λιμένα Αιγιαλού Σύμης» Εκτιμώμενης αξίας ,00 € (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)