Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΚΑΦΗ Ν. ΚΑΣΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 227.822,58 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Περιγραφή: Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου προς Σκάφη στη Ν. Κάσο. Διατηρείται οριζοντιογραφικά ο υφιστάμενος χωματόδρομος χωρίς να υλοποιηθούν νέες εργασίες νέας διάνοιξης η τοπικών διαπλατύνσεων της οδού. Μηκοτομικά ακολουθείται η υφιστάμενη οδός σε εργασίες άρσης βλαβών και συντήρησης δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού και εργασίες άρσης βλαβών

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΚΑΦΗ Ν. ΚΑΣΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 227.822,58 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΚΑΦΗ Ν. ΚΑΣΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 227.822,58 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) (pdf)

image_print