Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΠΛΑΤΑΝΙ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ»
Εκτιμώμενης αξίας 235.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 17%)

Περιγραφή: Η παρούσα σύμβαση, έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση του Τεμένους «ΠΛΑΤΑΝΙ» που βρίσκεται στον οικισμό ΠΛΑΤΑΝΙ του Δήμου Κω  στη νήσο Κω λόγω των μεγάλων βλαβών που υπέστη από τον μεγάλο σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα διακριτά τμήματα: α) Χωματουργικά – καθαιρέσεις β) Σκυροδέματα γ) Επιχρίσματα δ) Επενδύσεις – επιστρώσεις ε) Ξύλινες – μεταλλικές κατασκευές και ζ) Λοιπά τελειώματα.

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΠΛΑΤΑΝΙ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ» Εκτιμώμενης αξίας 235.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 17%) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΠΛΑΤΑΝΙ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ» Εκτιμώμενης αξίας 235.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 17%) (pdf)

image_print