Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 781.803,34 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Η σύμβαση αφορά την μελέτη της αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού Ιαλυσού Ρόδου, η οποία περιλαμβάνει:
1. Σύνταξη υδρολογικής μελέτης για τα ρέματα Μυρτενής, Αθαν. Διάκος, Αγ. Φανουρίου, Τριαντενού ποταμού και Επιτρόπου, με την οποία θα εκτιμηθεί η πλημμυρική απορροή σε χαρακτηριστικές θέσεις ελέγχου.
2. Σύνταξη γεωλογικής μελέτης, η οποία απαιτείται στα πλαίσια της υδρολογικής μελέτης
3. Σύνταξη τοπογραφικής αποτυπώσεως στις θέσεις των προτεινομένων νέων έργων. Θα συνταχθεί επίσης αποτύπωση όλης της διευθετημένης με κλειστή διατομή κοίτης του Τριαντενού ποταμού, καθώς και όλων των τεχνικών που υπάρχουν στις διασταυρώσεις των εξεταζομένων ρεμάτων με δρόμους.
4. Σύνταξη προμελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής Ιαλυσού με τουλάχιστον δύο εναλλακτικές λύσεις εκτός από την μηδενική για τα ρέματα Αγ. Φανουρίου, Τριαντενού ποταμού και ρέματος Επιτρόπου.
5. Σύνταξη προμελέτης όλων των τεχνικών διαβάσεως τοπικών οδών από τις διευθετούμενες κοίτες
6. Σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινομένων έργων

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 781.803,34 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 781.803,34 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

image_print