Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 1.269.125,39 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Η σύμβαση αφορά την μελέτη της αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού Αρχαγγέλου Ρόδου, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή δύο περιμετρικών τάφρων, την διευθέτηση του εντός οικισμού τμήματος της κοίτης του ρέματος Λειβάδια, τον έλεγχο επάρκειας της διευθετημένης με κλειστή ορθογωνική διατομή κοίτης του ρέματος Μαγκαφάς, την διευθέτηση τμήματος της κοίτης του ρέματος Μάκρωνας, τον υδραυλικό σχεδιασμό της συμβολής του ρ. Μαγκαφάς και Λειβάδια και την κατασκευή νέας γέφυρας στην συμβολή αυτή, καθώς και την κατασκευή τεσσάρων πεζογεφυρών, δεκατεσσάρων οχετών στις περιμετρικές τάφρους, τεσσάρων γεφυρών ανοίγματος 8,00 μέτρων, τριών γεφυρών ανοίγματος 12,00 μέτρων και τριών γεφυρών ανοίγματος 15 μέτρων. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης και τις υποστηρικτικές μελέτες τοπογραφικών αποτυπώσεων, γεωτεχνικών ερευνών και μελετών, γεωλογική μελέτη ως υποστηρικτική της υδρολογικής μελέτης καθώς την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινομένων έργων.

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 1.269.125,39 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 1.269.125,39 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)