Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΝΤΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ και ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΜΕΓΙΣΤΗ»

Εκτιμώμενης αξίας   604.838,71 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Το υπό δημοπράτηση έργο, αφορά στην υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου και οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, στα κτήρια της Σαντραπείας Αστικής Σχολής και του Παρθεναγωγείου στη ν. Μεγίστη.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 189941 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΝΤΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ και ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΜΕΓΙΣΤΗ» Εκτιμώμενης αξίας   604.838,71 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΝΤΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ και ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΜΕΓΙΣΤΗ» Εκτιμώμενης αξίας   604.838,71 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

image_print