Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου προκηρύσσει την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δωδεκανήσου για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προφορών, συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, και του δικαιώματος προαίρεσης έως 25%, 2.410.888,55 €  (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)

Περίληψη Διακήρυξης (αρχείο docx 26 KB)

Διακήρυξη (αρχείο docx 141 KB) 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (αρχείο rar 7 KB περιλαμβάνει αρχείο html 113 ΚΒ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (αρχείο pdf 51 ΚΒ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (αρχείο rar 15 KB περιλαμβάνει αρχείο xml 231 ΚΒ)