Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του !άκου της Ελιάς έτους 2020 στο Νοµό !ωδεκανήσου » (CPV 77100000-1 Γεωργικές Υπηρεσίες).

 

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: !ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 91478)

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 08/05/2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 00:01

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/05/2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 µµ

Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 21/05/2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πµ

Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο είναι 201.917,23 € µε Φ.Π.Α. 13% και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράµµατος Δακοκτονίας έτους 2020.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

 

image_print