Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2018)

 «Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2018)», προϋπολογισμού €74.400 με Φ.Π.Α.