Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΕΤΩΝ 2022-2024

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 162896

Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8,09135100-5

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο ντίζελ

Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΔΩΔ/ΣΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΕΤΩΝ 2022-2024

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 163.060,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 2022-06-10

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ καυσίμων 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022

ΕΕΕΣ pdf

EEEΣ html

ΕΕΕΣ xml

image_print