Διαγωνισμός για τον καθαρισμό των γραφείων των υπηρεσιών της στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων ήτοι : στην Περιφερειακή Ενότητα Σύρου, Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου,Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, Περιφερειακή Ενότητα Κέας-Κύθνου, Περιφερειακή Ενότητα Μήλου,Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου, Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, Περιφερειακή Ενότητα Πάρου καιΠεριφερειακή Ενότητα Τήνου για το 2014

Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (115.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας, για την καθαριότητα των γραφείων και χώρων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Τήνου, για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους ήτοι 01-03-2014 έως και 28-2-2015. Για την Διακήρυξη εδω.