Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (115.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας, για την καθαριότητα των γραφείων και χώρων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Τήνου, για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους ήτοι 01-03-2014 έως και 28-2-2015. Για την Διακήρυξη εδω.