Στην δημοπράτηση των έργων μεταφοράς νερού  ενός σημαντικού έργου υποδομής που αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του νησιού της Νισύρου προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη,  Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Ύδρευση Οικισμών Εμπορείου και Νικειών Νισύρου”,  συνολικού προϋπολογισμού 1.443.548,39 ευρώ.

Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση Υποδομών των δικτύων ύδρευσης” του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 του Υπουργείου Εσωτερικών και χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για την ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, καθώς και για την υλοποίησή του, έχει υπογραφεί Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Νισύρου, λόγω της υποστελέχωσης της  τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας προς τους μικρούς νησιωτικούς ΟΤΑ.

Το έργο αφορά την υδροδότηση δύο ορεινών οικισμών του δήμου Νισύρου του Εμπορειού και των Νικειών, που θα πραγματοποιηθεί με την κατασκευή δικτύου μήκους περίπου 11.000 μ το οποίο συνδέει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης,  που βρίσκονται στο 2ο χλμ της οδού από τους Πάλους προς το Μανδράκι, με τις δεξαμενές τροφοδοσίας των δύο οικισμών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 21 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας, Πλατεία Ελευθερίας 1, στη Ρόδο.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών είναι η Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00πμ.