Σε συνέχεια της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης) του Ε.Π. Αλιείας στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3, Μέτρο 3.5, εγκρίθηκε το έργο με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΙΑΚΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ PLESIONIKA-MANAGE» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Στέφανο Καλογήρου και Υπεύθυνο Έργου το Δρ. Ανδρέα Σιούλα. Η εν λόγω μελέτη η οποία υποβλήθηκε από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου είχε τη συνδρομή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αλλά και την ουσιαστική συμβολή του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα. Το παρόν ερευνητικό έργο θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την υλοποίηση ενός σημαντικού στόχου  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που συνδέεται με την πιλοτική χρήση νέων τεχνικών και τεχνολογιών- φιλικών στο περιβάλλον- που αποσκοπούν στην ορθολογική διαχείριση της Συμιακής Γαρίδας.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα μελετηθεί η βιολογία και η αλιεία της Συμιακής γαρίδας (Plesionika narval) με σκοπό την αειφόρο διαχείριση. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν σε μηνιαία βάση με συνολική διάρκεια ενός έτους, στα παράκτια ενδιαιτήματα της Ρόδου και των γύρω νησιών και με απώτερο σκοπό την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος βιώσιμης διαχείρισης του είδους αυτού.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή στην εμπορική και πειραματική αλιεία της περιοχής που θα ερευνηθεί καθώς και με την καινοτόμο εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης του αποθέματος μέσω των παρακάτω υποέργων:

1.        Θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί η εναλλακτική αλιεία με κιούρτους (διαφόρων μεγεθών ματιού και σχήματος) της μελετώμενης γαρίδας σε τυχαία κατανεμημένες περιοχές και βάθη, με σκοπό την οικονομική βιωσιμότητα της μεθοδολογίας αυτής και την πιθανή ανακατανομή της αλιευτικής προσπάθειας σε εναλλακτικές ή λιγότερο ευαίσθητες περιοχές, όπως νηπιοτροφεία και πεδία αναπαραγωγής. Υπεύθυνος του πακέτου εργασίας: Δρ. Στέφανος Καλογήρου

2.       Θα μελετηθεί η επιλεκτικότητα των δοκιμαζόμενων εργαλείων με σκοπό την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της αλιείας του είδους αυτού μελετώντας τη μείωση παρεμπιπτόντων ειδών και επιπτώσεων στο περιβάλλον. Υπεύθυνος του πακέτου εργασίας: Δρ. Chris Smith.

3.       Θα μελετηθεί η βιολογία του είδους με όλα τα μελετώμενα αλιευτικά εργαλεία, γεγονός που θα συνεισφέρει αποφασιστικά στην πλέον ολοκληρωμένη εκτίμηση των αποθεμάτων της. Υπεύθυνος του πακέτου εργασίας: Δρ. Κώστας Καπίρης

4.       Κοινωνικο-οικονομική διάσταση της αλιευτικής προσπάθειας και οικονομικής βιωσιμότητας του κλάδου με τη χρήση ερωτηματολογίων, που θα συμπληρωθούν από τους αλιείς, καθώς και ημερολογίων αλιευτικών σκαφών. Υπεύθυνος του πακέτου εργασίας: Δρ. Στέφανος Καλογήρου.

5.       Θα αναπτυχθούν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης τα οποία θα εκτιμηθούν και κατά την διάρκεια της πράξης θα εφαρμοστεί το βέλτιστο από αυτά. Η προτεινόμενη πιλοτική στρατηγική αλίευσης λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, και την επιλεκτικότητα των δοκιμαζόμενων πειραματικών εργαλείων όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας υποέργων. Υπεύθυνος του πακέτου εργασίας: Δρ. Χρίστος Μαραβέλιας.

6.       Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω Πιλοτικής Πράξης θα πραγματοποιηθεί διάχυση αποτελεσμάτων στους αλιείς και σε όλους τους αρμόδιους φορείς που εργάζονται με το συγκεκριμένο εργαλείο για τις επιπτώσεις που προκαλεί, καθώς απώτερος σκοπός είναι η μέγιστη βιώσιμη εκμετάλλευση (MSY: Maximun Sustainable Yield) λαμβάνοντας υπόψη βιολογικά, κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα καθώς και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με βάση τους άξονες που αναφέρονται στην Γαλάζια Ανάπτυξη και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Υπεύθυνος του πακέτου εργασίας: Δρ. Στέφανος Καλογήρου.

  
      Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα η σύνδεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τόσο με παραγωγικούς φορείς, όσο και με προηγμένα ερευνητικά ιδρύματα όπως το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Οι συνεργασίες αυτές καθιστούν έναν το πόλο αριστείας στα Δωδεκάνησα που έχει την ιδιαιτερότητα να σφύζει από αλιευτική προσπάθεια, εργατικούς ανθρώπους και προετοιμασμένα μυαλά, ώστε να δώσει έμπρακτα όνομα στην αναπτυξιακή προοπτική του αλιευτικού μας τομέα, ακόμα και μέσα στις τόσο δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διανύουμε.  

image_print