Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης δύο ακόμη έργων ύδρευσης σε νησιά των Κυκλάδων, στο περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”.

Πρόκειται για τα έργα «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Αρκεσίνη Αμοργού»  προϋπολογισμού 435.000,00 € και «Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης Θηρασιάς» προϋπολογισμού 220.000,00.

1. Στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Αρκεσίνη Αμοργού», θα κατασκευαστεί υπέργεια δεξαμενή ύδρευσης χωρητικότητας 1.000 κ.μ.,  περίπου 368μ. νέων σωλήνων πίεσης και 7 τυπικά φρεάτια δικλείδων  που θα ρυθμίζουν τις λειτουργίες της δεξαμενής.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31.03.2021 και  λήξης  η 31.12.2022.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 435.000,00 €.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού.

2. Αντικείμενο του έργου «Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης Θηρασιάς» είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 3 νέων δεξαμενών, συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 2.300 κυβ. μέτρων για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης και υδροδότησης πόσιμου νερού, της νήσου Θηρασιάς. Συγκεκριμένα, πρόκειται να τοποθετηθεί μια (1) νέα δεξαμενή ωφέλιμης χωρητικότητας 1.000m3 στην περιοχή της αφαλάτωσης, πλησίον του υφιστάμενου υδραγωγείου και δύο (2) νέες δεξαμενές, συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 1.300m3, στον οικισμό Μανωλά.  Οι νέες δεξαμενές θα τροφοδοτούνται από την αφαλάτωση της Θηρασιάς.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31.03.2021 και  λήξης  η 30.06.2022.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 220.000,00 €.

Δικαιούχος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Θήρας.

Τα δύο έργα  εντάσσονται  στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής»  του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και  συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.