ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                           

 

                                                                                            Σύρος 23-12-2015

                                                                                            Αρ. πρωτ.: οικ 6565

 

Ταχ. Δ/νση         : Αντωνίου Μάτεση

Ταχ. Κώδικας    : 84100

Πληροφορίες     : Κ.Μουρσελάς                      

Τηλέφωνο          : 2281087768-80102

Fax                     : 2281077158-77151

E-mail                : daktemk@

                               

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

              ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΓΟΝΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ   ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

 

Συμπληρωματικά των πραγματοποιούμενων καθώς και άλλων  προγραμματισμένων  ελέγχων για την προστασία του αγοραστικού  κοινού σας ενημερώνομε για τα κάτωθι

Επειδή οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά  ενός παιχνιδιού θα πρέπει να έχουν κατά νου  τις παρακάτω Συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών και την εξασφάλιση της καλύτερης εμπειρίας για τα παιδιά .

To ensure the best experience for our children keep in mind the following Toy Safety Tips: 

When choosing

Κατά την επιλογή ενός παιχνιδιού:

 Always buy toys from trustworthy shops and online outlets.

Αγοράζετε παιχνίδια από αξιόπιστα καταστήματα και σημεία πώλησης.

·Read all warnings and instructions – never buy toys that do NOT carry a CE mark

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες – Ποτέ μην αγοράζετε παιχνίδια που ΔΕΝ φέρουν το σήμα CE

Choose toys suitable for the child's age, abilities and skill level.

Επιλέξτε  παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία, τις ικανότητες του παιδιού και το επίπεδο δεξιοτήτων.

Never buy a toy bearing this warning for a child under 3 years of age.

Ποτέ μην αγοράσετε ένα παιχνίδι που φέρει την ακόλουθη προειδοποίηση για ένα παιδί κάτω των 3 ετών.

 Do not buy toys with small detachable parts for children under 3 years of age.

Μην αγοράζετε παιχνίδια με μικρά αποσπώμενα κομμάτια για παιδιά κάτω των 3 ετών.

After buying a toy:

Μετά την αγορά ενός παιχνιδιού:

Follow carefully the instructions for proper toy assembly and use.

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη σωστή συναρμολόγηση του παιχνιδιού και τη χρήση.

 Keep an eye on children as they play.

Παρακολουθείτε τα παιδιά καθώς παίζουν ή αν χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό προστασίας που προορίζεται  για  ορισμένα παιχνίδια (πατίνια ,τροχοπέδιλα, ποδήλατα)   

Make sure that all toys are played with as intended and are suitable for the age and abilities of the child.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιχνίδια παίζονται όπως έχουν σχεδιαστεί και σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες χρήσης. Επίσης ότι είναι κατάλληλα για την ηλικία και τις ικανότητες του παιδιού.

Check toys from time to time for health and safety risks.

Ελέγξτε τα παιχνίδια από καιρού εις καιρόν αν εγκυμονούν κινδύνους για την  υγεία και την ασφάλεια του παιδιού.

Remove all packaging to avoid the risk of suffocation.

Πετάτε όλες τις συσκευασίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας.

 Always keep the instructions.

Τηρείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης

Teach your children to put away their toys.

Διδάξτε στα παιδιά σας να μαζεύουν τα παιχνίδια τους

·Report any safety problem with a toy to the retailer or manufacturer.

Αναφέρετε οποιαδήποτε προβλήματα ασφάλειας ενός παιχνιδιού στον λιανοπωλητή ή τον κατασκευαστή.

Furthermore, parents can consult the on-line database of RAPEX notifications to find the latest information about toys that have been found to be unsafe at:

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων on-line κοινοποιήσεων μέσω του συστήματος ταχείας ενημέρωσης RAPEX για να ενημερωθούν σχετικά με τις πιο πρόσφατες κοινοποιήσεις σχετικά με τα παιχνίδια που είναι μη ασφαλή στη διεύθυνση:

ή στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (), όπου δημοσιεύονται μεταφρασμένες στα ελληνικά οι εβδομαδιαίες ανασκοπήσεις του RAPEX:   ή στο site της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας .   

 

                                                                              http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

 

                                                                                      ΜΕ Ε.Π

                                                                            Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                              Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ