ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

 

ΘΕΜΑ: Χορήγησης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

Χορηγήθηκε από την Υπηρεσία μας η υπ. Αρ. Πρωτ. 1085/Φ. Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002) με Α.Δ.Α. 9ΟΛΙ7ΛΞ-8Φ3

στον φορέα «Ε.Τ.Ξ.Ε. Β. Παναγιωτάς Α.Ε.» με τα παρακάτω στοιχεία:

Α.Φ.Μ.: 094215152, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ

Έδρα: 18ο Χλμ. Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, Ρόδος Τ.Κ. 85103

Ε-mail: info@   

Τηλ.: 2241 0 53316

 

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):  9ΟΛΙ7ΛΞ-8Φ3

ΟΛΙ7ΛΞ-8Φ3    

 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230/Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α΄/2010).

 

 

ΡΟΔΟΣ 27-07-2021

Με Εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

έΓιαννάς Ιωάννης

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β