Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών και Καθορισμός Μετατιθέμενης Ημερομηνίας και ώρας Αποσφράγισης Προσφορών της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΤΕ/2104/11-05-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC006684733 2020_05_11) με
Αρ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 90027, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». (pdf)