Αναφορικά με το ζήτημα της χορήγησης έγκρισης χωροθέτησης  και την μίσθωση  θαλάσσιας έκτασης συνολικού εμβαδού 40 στρεμμάτων στηνησίδα ‘Σαφονήδι’, του Δήμου Καλύμνου, στον φορέα ΄ΔΡΟΣΟΣΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ΄ (KLEIDARAS GROUP IKE) και τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασηςκαι Λειτουργίας Μονάδας Υδατοκαλλιέργειας από την Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ)με την αριθ. πρωτ. 16071/938 της 18ης ΜΑΡ 2014  απόφασή της, γνωστοποιούμε τα εξής.

          Η Θεσμική Επιτροπή‘’Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Βιοποικιλότητας,  Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου’’(ΑΟΚΑΒΠΖ&ΑΑΥ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίουτης οποίας προεδρεύει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και στην οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει εκχωρήσει την εξέταση των θεμάτων της αρμοδιότητας της,  όπως προβλέπει ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησηςκαι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ καθώς και οι περαιτέρω τροποποιήσεις του, με την υπ. αριθ. 47 της 19ης ΟΚΤ 2013 , αριθ. πρακτικού 8 , απόφασή της τάχθηκε  κ α τ ά,  της εν λόγω Χωροθέτησης και Χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας, σεβόμενη και τις αποφάσεις  192/31.8.2011&148/27.8.2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων.

          Παράλληλα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Επιτροπή ΑΟΚΑΒΠΖ&ΑΑΥ, όπως ακριβώς πράττουν , στο μέιζον ζήτημα της ανάπτυξης Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) , με την ανάθεση εκπόνησης Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας , στο οποίο χωροταξικό , καθοριστικό και αποφασιστικό ρόλο και λόγο,  έχουν οι τοπικές κοινωνίες των νησιών μας και τα δημοτικά τους συμβούλια, έτσι και στο κρίσιμο ζήτημα της χωροθέτησης και ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στο Νότιο Αιγαίο,  παράλληλα με την εξελισσόμενη , την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ‘Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου’ από την μελετητική εταιρεία Γ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ‘ENVIPLAN’, εξειδικεύεται σε επίπεδο νησιού και αναθεωρείται στις βασικές αρχές και επιλογές του, το Χωροταξικό των Υδατοκαλλιέργειών,  το οποίο όπως ακριβώς και των ΑΠΕ, θα αποσταλεί στις κοινωνίες και τα δημοτικά συμβούλια των νησιών μας , για να ενημερωθούν, να το διαβουλευθούμε και να αποφασίσουν ως κυρίαρχα θεσμικά όργανα, τις χωροθετήσεις τους.

          Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στα νησιά μας ,  απαιτεί πρωτίστως ,  ειδικό χωροταξικό πλαίσιο , στο οποίο η συμφιλιωμένη λειτουργία του τουρισμού, της θαλάσσιας και χερσαίας περιβαλλοντικής  προστασίας και της θετικής διασύνδεσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων για την ευημερία κάθε νησιού,  αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την χωροθέτηση και την αποδοχή της. 

          Κανένα σχέδιο, κανένα πλαίσιο,καμία δραστηριότητα που επηρεάζει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο,  δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς την συναίνεση των πολιτών και των θεσμικών τους οργάνων, ιδιαίτερα στην περιβαλλοντικά λεπτή ισορροπία των νησιών μας.

          Τέλος η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δηλώνει την  αμέριστη στήριξη και συνδρομή της ,  στις όποιες νόμιμες ενέργειες , θα προβεί ο Δήμος Καλυμνίων επί του εν λόγω ζητήματος.-