ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241364713-714

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Με την υπ. αριθμόν πρωτ. 360/Φ.90.27/01 – 6 – 2021 (ΑΔΑ: 6ΦΓΨ7ΛΞ-ΖΙΧ) Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄) στον κ. Σίμου Στε. Γεώργιο με έδρα στην οδό Σωτήρος 27 στην Ιαλυσό Δήμου Ρόδου (χωρίς αποθηκευτικούς χώρους), Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Α.Φ.Μ.:059373070 – Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87Α΄/2010).

Ρόδος, 01-6-2021

ΜΕ Ε.Π.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

α.α.

ΝΕΑΓΚΟΥΕ ΔΟΜΝΙΚΑ

                                                                                                                                                                ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β