ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

 

Χορηγήθηκε από την Υπηρεσία μας η υπ. Αρ. Πρωτ. 1355/Φ. Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002) στην ΚΑΛΣΑΤΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. με έδρα το Ζηπάρι του Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Α.Φ.Μ.: 998730134, Δ.Ο.Υ. ΚΩ

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Τ1Χ7ΛΞ-9ΞΗ %CE%A41%CE%A77%CE%9B%CE%9E-9%CE%9E%CE%97

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230/Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α΄/2010).

 

ΡΟΔΟΣ 05-07-2017

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Διευθυντής

Γιαννάς Ιωάννης

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β