ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

 

Χορηγήθηκε από την Υπηρεσία μας η υπ. Αρ. Πρωτ. 1584/Φ.90.26/08-09-2020 Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002) με Α.Δ.Α. 63ΡΖ7ΛΞ-ΔΨΕ στον φορέα ΑΦΟΙ ΠΕΡΟΥ ΙΚΕ με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου, Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών, Δήμος Κω, Νήσος Κω, Περιφερειακής Ενότητας Κω, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Α.Φ.Μ.: 099271730, Δ.Ο.Υ. ΚΩ.

 

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):  63ΡΖ7ΛΞ-ΔΨΕ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/63ΡΖ7ΛΞ-ΔΨΕ   

 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230/Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α΄/2010).

 

 

ΡΟΔΟΣ 08-09-2020

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γιαννάς Ιωάννης

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β

image_print