Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και η ενίσχυση μέσω αυτού των αφίξεων στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής,  η  διοργα?νωση μεγα?λων αθλητικω?ν εκδηλω?σεων διεθνου?ς επιπε?δου με την συνεργασι?α των αντι?στοιχων Διεθνω?ν Ομοσπονδιω?ν και η συντήρηση μεγάλου αριθμού αθλητικών εγκαταστα?σεων στα νησιά, παρα? το γεγονο?ς ότι δεν εμπι?πτουν στο πεδι?ο των αρμοδιοτη?των της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά στους Δήμους, ήταν οι άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκε η Περιφερειακή Αρχή στον τομέα του Αθλητισμού, στη διάρκεια του 2017.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αξιοποιώντας τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, τα μοναδικά τοπία φυσικού κάλλους και τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά των νησιών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων,  επεδίωξε συνεργασία με Σωματει?α, Αθλητικε?ς Ενω?σεις, Ομοσπονδι?ες καθω?ς και α?λλους φορει?ς δημοσι?ου και ιδιωτικου? δικαι?ου που καλλιεργου?ν τον Αθλητισμο? στα νησια? της ΠΝΑ, για την υλοποι?ηση αθλητικω?ν προγραμμα?των και εκδηλω?σεων υπερτοπικη?ς σημασι?ας που σκοπο? ει?χαν την διασυ?νδεση της αθλητικη?ς προβολη?ς με την τουριστικη? ανα?πτυξη των νησιω?ν. Παρα?λληλα, διοργάνωσε δρα?σεις με στο?χο την διατη?ρηση του αθλητικου? ιδεω?δους στα νησια? της και τη δια?δοση? του στους νε?ους, καθω?ς και δρα?σεις που ενισχυ?ουν τη σχε?ση των παιδιω?ν-νε?ων με τον αθλητισμο? και με?σα απ’ αυτο?ν την προαγωγή των υγιών προτύπων ζωη?ς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια ξεκίνησε τις συνεργασι?ες με Διεθνει?ς Ομοσπονδι?ες, με την Παγκο?σμια Ομοσπονδι?α Ποδηλασι?ας UCI, αφου?  νησια? του Νοτίου Αιγαίου  ε?χουν μακρα? παρα?δοση στην ποδηλασι?α αλλα? και μελλον αξιοποι?ησημο μπροστα? τους. Τον Μα?ρτιο και τον Απρι?λιο του 2017 πραγματοποιη?θηκαν στη Ρο?δο τρεις μεγα?λες διεθνου?ς ακτινοβολι?ας ποδηλατικε?ς εκδηλω?σεις με τη συνεργασι?α της UCI, τοπικω?ν και αθλητικω?ν φορε?ων. Οι αγω?νες InternationalRhodesGrandPrix 1.2 UCI, InternationalRhodesTour 2.2 UCI και το Παγκο?σμιο Κυ?πελλο Ποδηλασι?ας Ερασιτεχνω?ν «UCIGranFondoRhodesTour» ε?βαλαν ξανα? τη Ρόδο και το Νότιο Αιγαίο στο παγκο?σμιο καλεντα?ρι ποδηλασι?ας. Μετα? απο? 14 χρο?νια, αναβι?ωσε ο Διεθνη?ς Ποδηλατικο?ς Γυ?ρος της Ρο?δου (International Tour of Rhodes), στον οποι?ο συμμετει?χαν περισσο?τεροι απο? 160 ποδηλα?τες απο? 28 εθνικε?ς και επαγγελματικε?ς ομα?δες. Το 2018 η συνεργασι?α αυτη? επεκτει?νεται και σε ε?να αακόμα νησι? με παρα?δοση στην ποδηλασι?α, την Κω.

Διοργανω?θηκε το 1ο Ανοικτο? Παγκο?σμιο Πρωτα?θλημα Ταεκβοντο? στις 5-7 Μαϊ?ου (1st World Taekwondo Beach Championships) και το 13ο Ευρωπαι?κο? Πρωτα?θλημα Που?μσε στις 2-3 Μαϊ?ου. Το Ανοικτο? Παγκο?σμιο Πρωτα?θλημα Ταεκβοντο? η?ταν μι?α κορυφαι?α αθλητικη? εκδη?λωση που εγκαινια?στηκε για πρω?τη φορα? στη Ρο?δο και φιλοξενη?θηκε στο κολυμβητη?ριο του ΝΟΡ, που διαμορφω?θηκε κατα?λληλα για τις ανα?γκες των αγωνισμα?των. Η διοργα?νωση ε?φερε στη Ρο?δο περι?που 2000 α?τομα (1500 αθλητε?ς και 500 συνοδου?ς) και ενι?σχυσε με τον καλυ?τερο τρο?πο τον αθλητικο? τουρισμο?. Μαγευτικα? πλα?να απο? το πρωτα?θλημα και απο? το νησι? ταξι?δεψαν με?σω της EBU σε ο?λη την Ευρω?πη και σ’ ο?λο τον κο?σμο. Στα εγκαι?νια του πρωταθλη?ματος, στον Προμαχω?να αγι?ου Γεωργι?ου, πραγματοποιη?θηκε η μεγαλυ?τερη White Card Campaign που μας εξασφα?λισε την υποψηφιο?τητα για το βραβει?ο Peace and Sport 2017 και τη συμμετοχη? της Περιφε?ρεια?ς μας στο Ετη?σιο Διεθνε?ς Φο?ρουμ του Διεθνη? Οργανισμου? "Peace and Sport". Η δευ?τερη θε?ση που κατέλαβε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον Διεθνη? διαγωνισμο? του White Card Campaign, ανα?μεσα σε 638 εκδηλω?σεις που πραγματοποιη?θηκαν σε 183 χω?ρες, αποτελει? και την παρακαταθη?κη να ει?ναι το Νότιο Αιγαίο  η πρω?τη περιοχη? στον κο?σμο και η Ελλάδα η πρω?τη χω?ρα που θα φιλοξενη?σει τον διεθνη? οργανισμο? Peace & Sport στην πρω?τη του ε?ξοδο απο την ε?δρα του, το Μονακό.

Στην Πα?ρο, με την παρα?δοση στον ναυταθλητισμο? φιλοξενη?θηκε με επιτυχι?α το Πανελλη?νιο Πρωτα?θλημα Ιστιοπλοι?ας Κατηγορι?ας Σκαφω?ν 420 και στην Σαντορι?νη για μια ακο?μη χρονια? ε?να εντυπωσιακό αθλητικο? event με παγκο?σμια τηλεοπτική κα?λυψη – ξεπερνου?ν τα 160 τα τηλεοπτικα? δι?κτυα που το παρουσια?ζουν σε μισα?ωρη εκπομπη?-  το 7o Red Bull Art of Motion που συγκέντρωσε τους κορυφαίους αθλητές parkour & freerunning από όλο τον κόσμο.

Συνδιοργανω?θηκε με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανη?σου ο  4ος Διεθνη?ς Μαραθω?νιος Ρο?δου. Με πα?νω απο? 2000 δρομει?ς, απο? την Ελλα?δα αλλα? και απο? 12 χω?ρες του εξωτερικου?, με 400 εθελοντε?ς και την στη?ριξη ο?λης της τοπικη?ς κοινωνι?ας, ε?χει καθιερωθει? πλέον ως θεσμο?ς.

Επίσης, συνδιοργανω?θηκε με τον Αθλητικο? Συ?λλογο Ιστιοπλο?ων ανοιχτη?ς θαλα?σσης (ΑΣΙΑΘΡ) ο  Διεθνη?ς Ιστιοπλοι?κο?ς Αγω?νας RODOS CUP 2017 και στην Συ?ρο, το  ιδιαι?τερο και εξαιρετικα? προβεβλημε?νο TRIMORE Syros Triathlon 201

17

Αναλυτικα? οι 74 αθλητικε?ς δρα?σεις που πραγματοποιη?θηκαν στα νησια? της ΠΝΑΙ το 2017:

 

ΡΟΔΟΣ

 • –  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ & ΔΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ "International Rhodes Grand Prix" – "International Tour of Rhodes" 2017
 • –  ΑΓΩΝΑΤΡΙΑΘΛΟΥ OCEAN LAVA RHODES OLYMPIC TRIATHLON 2017
 • –  Β ?ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2017
 • –  ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ RODOS CUP 2017
 • –  ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ RHODES THROWDOWN "GITTEST ON THE

ISLAND" ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CROSS FIGHTING GLUB ΡΟΔΟΥ

 • –  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH TAEKWONDO & ΚΑΙ ΤΟΥ 13ου ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥΜΣΕ

 • –  ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC MEDITERRANEAN EXTREME

OPEN 2017

 • –  ΤΡΙΑΘΛΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ OCEAN LAVA RHODES 70,3

TRIATHLON

 • –  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
 • –  ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ CAMP ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ

ΚΩΣ

 • –  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST & LASER 4,7
 • –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
 • –  FINAL FOUR ΜΠΑΣΚΕΤ ME ΑΜΑΞΙΔΙΟ
 • –  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΠΠ-ΠΚ Β ?

18

ΠΑΤΜΟΣ

– ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

KΑΡΠΑΘΟΣ/ΚΑΣΟΣ

 • –  9ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
 • –  5ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY ΜΑΙΚ ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΕΑΣ CUP

ΛΕΡΟΣ

 • –  8ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ "ΓΙΩΡΑΝ ΣΙΛΝΤ" ΣΥΜΗ
 • –  3ης ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΣΥΜΗΣ ΑΜΟΡΓΟΣ

– AUTHENTIC BIG BLUE 2017-ΑΓΩΝΕΣΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΔΡΟΣ

 • –  1ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
 • –  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 2006-07
 • –  2ος ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

 • –  6ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 24,4χλμ
 • –  ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
 • –  3o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥ -ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΜΙΝΙ & ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

ΔΟΝΟΥΣΑ

– 10ς ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ – ''ΓΥΡΟΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

ΘΗΡΑ

– ART OF MOTION SANTORINI 2017

19

ΔΟΝΟΥΣΑ

 • –  2ος ΟΜΗΡΕΙΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
 • –  IOS ISLAND 3 ON 3 INTERNATIONAL TOURNAMENT

ΜΥΚΟΝΟΣ

 • –  ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
 • –  29ΟΙ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ
 • –  ΔΗΛΕΙΑ 2017

ΝΑΞΟΣ

 • –  ΤΟΥΡΝΟΥΑ 5χ5 ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ
 • –  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 • –  NAXOS TRAIL RACE
 • –  ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ. ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ

ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

 • –  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
 • –  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ CAMP ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ – ΧΑΛΚΕΙΟΥ 1-3/ΤΡΙΠΟΔΩΝ 4-6/

ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – PERSONAL TRAINING CAMP 4-

17ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΝΑΞΟΣ

 • –  ΜΗΛΩΣΙΑ 2017
 • –  ΝΑΞΑΘΛΟΝ
 • –  1ο CAMP ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ
 • –  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ΠΑΡΟΣ

 • –  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΟΠΛΟΙ?ΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ 420
 • –  7ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΟΥ
 • –  8ος ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • –  PAROS BEACH HANDBALL TOURNAMENT
 • –  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
 • –  3ος ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΣΑΜΙΝΑ

20

 • –  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΑΡΟΥ
 • –  2ος ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΡΟΣ
 • –  ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ '' ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2017 ''
 • –  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ
 • –  TRIMORE SYROS TRIATHLON 2017
 • –  ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Κ16-Κ14-Κ12
 • –  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 • –  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «MINI VIKELAS CUP 2017
 • –  ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ SYROSRUN 2017
 • –  ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
 • –  ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ‘ΒΙΚΕΛΕΙΑ 2017»
 • –  6Ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY ΒΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ
 • –  SYROS CITY TRAIL
 • –  2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 • –  ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

ΟΜΑΔΩΝ ΣΕΡΒΙΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΟΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ

 • –  ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ '' ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ '' 2017
 • –  1ος ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ & SUP
 • –  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΠΠΑΣΙΑΣ – 10 ΧΡΟΝΙΑ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 • –  23ο ΔΡΟΜΟ ΕΙΡΗΝΗΣ
 • –  ΕΝΔΟΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ & ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Στη Σαντορι?νη, διοργανω?σαμε τους ΑΓΩΝΕΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ SANTORINIEXPERIENCE 2017

ΣΕΡΙΦΟΣ

– SERIFOS SUNSET RACE 2017

21

ΤΗΝΟΣ

 • –  TINOSRUNNINGEXPERIENCE 2017
 • –  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΛΟΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

 

Στον τομέα του Αθλητισμοού, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιμετώπισε τη μεγα?λη προ?κληση της συντη?ρησης των αθλητικω?ν εγκαταστα?σεων των νησιω?ν της  που παρουσια?ζουν μια ιδιαι?τερα ανησυχητικη? εικο?να λο?γω της οικονομικη?ς η? διοικητικη?ς αδυναμι?ας των Δη?μων των νησιω?ν να ανταπεξε?λθουν στην παραπα?νω αρμοδιο?τητα τους.

Φωτισμο?ς, χλοοτα?πητες, εκσυγχρονιμοι? αποδυτηρι?ων ήταν τα συνη?θη αιτη?ματα που έφτασαν στην Περιφε?ρεια,  ως τελευται?α ελπι?δα υλοποι?ησης των έργων. Η Περιφερειακή αρχή ανταποκρίθηκε  στο ε?πακρο στα αιτη?ματα αυτα?, εντα?σσοντας δεκα?δες ε?ργα συντηρη?σεων αθλητικω?ν υποδομω?ν στο δικο? της Τεχνικο? Προ?γραμμα με?σω Προγραμματικω?ν η? και Διαβαθμιδικω?ν Συμβα?σεων Συνεργασίας με τους Δήμους.

Στην Ρο?δο, η?δη έχουν δρομολογηθεί παρεμβάσεις στα γη?πεδα στο Καρακο?νερο, στα Αφα?ντου, στην Εμπωνα, στην Παστι?δα, στις Φα?νες, στα Απο?λλωνα κ.α., καθώς επίσης  στην Πα?τμο, στην Κα?ρπαθο, στος Λειψου?ς και ακολουθου?ν εντο?ς του 2018 και τα υπο?λοιπα χωρια? της Ρο?δου και νησια? της Δωδεκανη?σου.

Για τις Κυκλα?δες, εντάχθηκαν στο Προ?γραμμα Δημοσι?ων Επενδυ?σεων της Περιφέρειας  για το 2017,  ποσό που εγγι?ζει τα 3 εκ.€ για τον σκοπο? αυτο? και εντο?ς του 2018 ξεκινου?ν και εκει? οι αντι?στοιχες παρεμβα?σεις προκειμε?νου η νεολαι?α των νησιω?ν να έχει στην δια?θεσή της αθλητικε?ς υποδομε?ς συ?γχρονες και ασφαλείς