Παρακαλούμε όπως στείλετε οικονομική προσφορά εως την 9/7/18 και ώρα 10:00 πμ για την απομάκρυνση άχρηστων υλικών (κλιματιστικών) απο την οροφή του Διοικητηρίου της ΠΕ Ρόδου.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνση των εξωτερικών μονάδων κλιματιστικών (βλ φώτο) και την παράδοση τους στον ΧΥΤΑ με έξοδα του προμηθευτή

Η οροφή του κτηρίου έχει ύψος περίπου 20 μέτρα.

 

Ενημέρωση – Προϋποθέσεις
Αν το ποσό ξεπερνάει τα 1500€, απαιτείται φορολογική ενημερότητα και αν το ποσό ξεπερνάει τις 3000€ απαιτείται φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν είναι εταιρεία, χρειάζεται ποινικά των μελών του ΔΣ).
Σε αντίθετη περίπτωση η κατάθεση γίνεται υπέρ της αρμόδιας ΔΟΥ.

 

Υπάρχει παρακράτηση 4% στο συνολικό ποσό.
 

Ισχύς προσφοράς: 4 μήνες

Τρόπος πληρωμής: Πίστωση 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

 

Για αυτούς που δεν γνωρίζουν την διαδικασία, η οικονομικότερη προσφορά εντός προδιαγραφών, αποστέλλεται για έγκριση στην οικονομική επιτροπή και αφού εκδοθεί στην συνέχεια η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο μειοδότης παίρνει εντολή για την προμήθεια των υλικών. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 2 μήνες

 

Οι προσφορές θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο itd.dod@pnai.gov.gr ή σε φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση (αν είναι σε φάκελο θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή με μπλε στυλό) και θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας.

 

Δ/νση αποστολής προσφορών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πλατεία ελευθερίας 1

85100

Ρόδος

Δ/νση Πληροφορικής Δωδ/σου

2241360533