Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η  Διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Φανών – Καλαβαρδών και τεχνικού στη θέση Χ.Θ.1+500μ από τη γέφυρα των Φανών»,  συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 €.

Στην εργολαβία περιλαμβάνονται επείγουσες εργασίες που απαιτούνται, για την άμεση αποκατάσταση σοβαρών ζημιών, που προκλήθηκαν στο τεχνικό Χ.Θ.1+500μ από τη γέφυρα των Φανών.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Νομού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα  συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή, το έντυπο οικονομικής προσφοράς και περισσότερες πληροφορίες, από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, μέχρι την Πέμπτη 01/11/2018.

Η καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη 06/11/2018 και ώρα 10:00πμ. Την ίδια μέρα και μετά το πέρας της παραπάνω ώρας, θα γίνει και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

 

image_print