Απόφαση περικοπής προϋπολογισμού από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020 του έργου που είχε ενταχθεί για την Κοιλάδα των Πεταλούδων

 

Ο προϋπολογισμός περικόπτεται βάσει των προβλεπομένων από την ΕΕ για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων – Παραμένει ενταγμένο και συνεχίζεται το βασικό υποέργο αποκατάστασης της Κοιλάδας

 

Κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”,βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και των Υπουργικών Αποφάσεων περί των κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών για προγράμματα δαπανών και ελέγχων νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση απένταξης του υποέργου 2 της Πράξης “Δράσεις για την προστασία και την διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου”από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020.

Το υποέργο 2 το οποίο αφορά δράσεις για τη διατήρηση του οικοσυστήματος των πεταλούδων, απεντάσσεται λόγω καθυστέρησης, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η υλοποίηση του. Σημειώνεται ότι το Υποέργο 1 το οποίο αφορά στην αποκατάσταση και αναβάθμιση της Κοιλάδας των Πεταλούδων, υλοποιείται κανονικά.

Με την απένταξη του υποέργου 2, το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης “Δράσεις για την προστασία και την διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου” διαμορφώνεται από 605.906,00 € σε 395.803,70 €, ως προς την συνολική δημόσια δαπάνη και από 516.606,00 σε 229.777,95 € ως προς την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη.

Η Πράξη “Δράσεις για την προστασία και την διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου”, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι ενταγμένη και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο”, τον Άξονα Προτεραιότητας “Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση των Πόρων” και την Επενδυτική Προτεραιότητα “Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών”, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

image_print