Από τις Υπηρεσίες Αλιείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Αλ.Θ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  2014 – 2020, Προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στα Μέτρα της Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας, Μεταποίησης και Εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.

Με τις εν λόγω Προσκλήσεις καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων στα εξής Μέτρα :

Α.  Μέτρο  3.1.22 – «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων      αλιευμάτων» (2η Πρόσκληση, Κωδ. ΑΡ. 42.2/ αριθ.1615/05-07-2019, ΑΔΑ : Ω6ΠΤ4653ΠΓ- ΓΞ5).

H ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 02.09.2019 και ώρα 12:00 ενώ η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 15.11.2019 και ώρα 14:00.

 

Β. Μέτρα  3.1.8 – «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 – ««Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της       κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής      απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του      σχεδιασμού του κύτους» . 

 (2η Πρόσκληση, Κωδ. ΑΡ.32.41.2/αριθ. 1616/05-07-2019, ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ- ΟΘΩ).

H ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 02.09.2019 και ώρα 12:00 ενώ η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 15.11.2019 και ώρα 14:00.

 

Γ. Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια».

    (2η Πρόσκληση, Κωδ. ΑΡ. 48.2/αριθ. 1613/05-07-2019, ΑΔΑ: 99Π44653ΠΓ-1ΝΦ).

H ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 02.09.2019 και ώρα 12:00 ενώ η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 15.11.2019 και ώρα 14:00.

 

Δ. Μέτρο 3.4.4 – « Μεταποίηση  προϊόντων  Αλιείας  και Υδατοκαλλιέργειας».

    (2η Πρόσκληση, Κωδ. ΑΡ. 69.2/αριθ. 1612/05-07-2019, ΑΔΑ: 67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ).

H ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 02.09.2019 και ώρα 12:00 ενώ η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 15.11.2019 και ώρα 14:00.

Ε.  Μέτρο  3.4.1 – «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας»

(Πρόσκληση, Κωδ. ΑΡ. 66.1/ αριθ.1610/05-07-2019, ΑΔΑ : ΨΨΗ94653ΠΓ- ΧΩΔ).

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, είναι η 31-12-2021.

ΣΤ. Μέτρο  3.4.3 – «Μέτρα Εμπορίας»

(Πρόσκληση, Κωδ. ΑΡ.68.1/αριθ. 1611/05-07-2019, ΑΔΑ: ΩΥΓ24653ΠΓ- ΗΝΚ)

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, είναι η 31-12-2021.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς δικαιούχους για τα ανωτέρω Μέτρα Α,Β,Γ,Δ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr  όπου μπορεί να αναζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή και το εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης και για τα Μέτρα Ε,ΣΤ το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) αποτελεί την πρόταση του δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επιπλέον εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι δυνητικοί Δικαιούχοι  οφείλουν να καταθέσουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Αλιείας & Θάλασσας  2014-2020 (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ), πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.

Το πλήρες κείμενο των Προσκλήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ  2014-2020, έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία: https://et.diavgeia.gov.gr/f/ypaat/.-

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Αλιείας & Θάλασσας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (τηλ. 213 1501184, 213 1501160, 213 1501186, 213 1501181, 2131501175), στη Δ/νση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  (τηλ: 22413 64881, 22413 64882, 22413 64884), στη Δ/νση Αλιείας Κυκλάδων (τηλ: 2281098829), στο Τμήμα Αλιείας Καλύμνου (τηλ: 2243059419) και στο Τμήμα Αλιείας Νάξου (τηλ: 22853 61455).-

 

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

image_print