Τρία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στα νησιά της Ρόδου και της Άνδρου, συνολικού προϋπολογισμού 2.123.540 €, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου.

Πρόκειται για τα έργα:

1. «Διευθέτηση ρέματος Ποτού Φαληρακίου Δήμου Ρόδου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.285.000 €.  Η πράξη αφορά στην υλοποίηση έργων διευθέτησης στο τμήμα του ρέματος «Ποτού» στο Φαληράκι, μήκους 850μ.. στην ανατολική πλευρά της γέφυρας της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου μέχρι την παραλία, στο οποίο παρουσιάζεται πολύ μεγάλη διάβρωση των παρόχθιων ιδιοκτησιών και υπερχείλιση της κοίτης.

Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 30/06/2019 και λήξης η 31/12/2020.

2. «Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, 682.000 €. Η πράξη αφορά στην προμήθεια ενός ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών και ενός περιστρεφόμενου ελαστικοφόρου εκσκαφέα, για την κάλυψη των αναγκών αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Ρόδου.

Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 30/06/2019 και λήξης η 31/12/2020.

3. «Προμήθεια εξοπλισμού αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Άνδρου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 156.540 €. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια ενός ελαστικοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή και ενός μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Πολιτικής προστασίας του Δήμου Άνδρου, στον τομέα κυρίως προληπτικών δράσεων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 31/05/2019 και λήξης η 31/12/2020.

Τα  παραπάνω έργα εντάσσονται  στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).