Εργολαβική σύμβαση ύψους  826.405,66 €,  για την εκτέλεση του έργου “Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου οδού προς λιμένα Αθηνιού περί τη θέση υψηλού τοιχίου αντιστήριξης”, στη Σαντορίνη, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Το έργο αποσκοπεί στην ασφάλεια και την άρση της επικινδυνότητας λόγω κατολισθήσεων, του δρόμου που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού,  μετά και την κατολίσθηση βράχων, τον Μάρτιο του 2019.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η προθεσμία εκτέλεσής του είναι 4 ημερολογιακοί μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  Ν. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα από τον κωδικό με τίτλο “Έργα συντηρήσεων αποκαταστάσεων υποδομών και έργα πρόληψης καταστροφών υποδομών από ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές κλπ σε νησιά των Κυκλάδων”.