ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

     Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας –  διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου του έργου ‘’ Δολωματικοί ψεκασμοί ελαιοδένδρων από εδάφους στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2015 στο Νομό Δωδεκανήσου ‘’.

Ο Προϋπολογισμός είναι  173.964 ευρώ  (χωρίς το ΦΠΑ 9%), η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 02 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ( Γ. Μαύρου 2-Κτίριο ΔΟΥ -851 00 Ρόδος)  και η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 03 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της ανωτέρω Διεύθυνσης και σε Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό με την αριθ. 2486/22-4-2015 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 9.481€. Η διάρκεια του ανωτέρω έργου θα είναι από τις 15/6/2015 μέχρι 30/11/2015. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και προέρχονται από τον  Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Η πληρωμή θα γίνει από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου –Δ/νση Διοικ. & Οικ/κού  Δωδεκανήσου.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στα τηλέφωνα  2241364926 & 2241364918 – Φαξ 2241073444, αρμόδιοι  κ. Νικόλαος Ταταράκης, και κ. Μαρία  Καστρουνή στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Γ. Μαύρου 2 , Κτίριο ΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ και από την Δνση Διοικητικού Οικονομικού Δωδεκανήσου τηλ. 2241360544 αρμόδια κ. Αντωνία Δικαίου.

 

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη

image_print