Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 07/05/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 00:01

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13/05/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μμ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 18/05/2020 ημέρα ευτέρα και ώρα 10:00 πμ

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ. 91374/2020

Παράρτημα Ι – τεχνικες προδιαγραφές.pdf

Παράρτημα – ποσότητες (μετά απο τις διαυκρινήσεις).pdf

Παράρτημα – ΤΕΥΔ

Παράρτημα – προϋποθέσεις συμμετοχής

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ No 1.pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ No 2.pdf

image_print