Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών                          :    22 /07 /2022  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μμ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών  :    01 /08 /2022  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 15:00 μμ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών        :    05/ 08 /2022  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 10:00 πμ

 Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο είναι  ,00 € με Φ.Π.Α. 24%