Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών                          :    22 /07 /2022  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μμ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών  :    01 /08 /2022  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 15:00 μμ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών        :    05/ 08 /2022  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 10:00 πμ

 Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο είναι  120.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ (pdf)

ΤΕΥΔ (xml)

ΤΕΥΔ (html)

image_print