Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών και τροφίμων για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία ΠΕ Κυκλάδων (ΠΕ Σύρου, ΠΕ Τήνου και ΠΕ Πάρου). Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 137.899,34 € / αριθμός συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ: 136697.

1. Διακήρυξη διαγωνισμού,
2. Περίληψη διακήρυξης,
3. Παράρτημα ΙΙΙ- Υπόδειγμα ΕΕΕΣ,
4. Παράρτημα IV-Τεχνικές Προδιαγραφές,
5. Παράρτημα V- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (PDF) , Yπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Word)
6. Ενημερωση για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

7. Διυκρινίσεις , Απάντηση σε ερώτημα

image_print