ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την ένταξη Εμπειρογνωμόνων

 

στο «Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

για τις εξετάσεις αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων που ορίζονται στο Νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/ 17.6.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

 

 

Σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. ΔΠ 38237/07.05.2015 Απόφαση της υπ’ αρ. 165ης/06.05.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δημοσιεύεται ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο «Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Εμπειρογνωμόνων για τις εξετάσεις αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων που ορίζονται στο Νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/17.6.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

 

 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15/06/2015

 

  • Την Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
  • Την Αίτηση Υποψηφιότητας μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
  • Το Παράρτημα με τον Πίνακα Ειδικοτήτων – Προσόντων Αξιολογητών μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ