– Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Η.Σ. (α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 93395 / 2020)
– Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 01/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 00:01
– Καταληκτική ημερ/νία και ώρα υποβολής προσφορών : 10/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μμ
– Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 16/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ
Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο είναι 148.800,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους με
υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2020 το ποσό των 148.800,00 €.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

image_print