Περίληψη: Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «SIROCCO:Βιώσιμος διαπεριφερειακός παράκτιος & θαλάσσιος τουρισμός κρουαζιέρας μέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού» και την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «ALTERECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας». 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

Υπόδειγμα SME.4

ΑΔΑ ΨΕΨΣ7ΛΞ-2Ψ3 SIROCCO

ΑΔΑ ΨΣΚ57ΛΞ-ΔΩΝ ALTERECO