ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τον Καλλικράτη (Ν3852/2010) και το άρθρο 194, παρ. 1,  οι περιφέρειες μπορούν να έχουν μια αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία για την επιστημονική και τεχνική τους στήριξη σε αναπτυξιακά θέματα.  Ως εκ τούτου, η  τέως αναπτυξιακή εταιρεία «Ενεργειακό Γραφείο Νομού Δωδεκανήσου Α.Ε.»  διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία σε αναπτυξιακά θέματα, αποτέλεσε την Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (με την υπ’ αρ. 27292/2705/18.5.2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου).

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»:

 1. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Ένωσης Περιφερειών, καθώς και των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 194 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010), που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 2. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων  προστασίας του περιβάλλοντος.
 3. Η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά  προγράμματα και την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»:

 • Η παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου «Υπηρεσίες ωρίμανσης και παρακολούθησης έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013», με σκοπό την υποβολή ώριμων προτάσεων έργων και τη στήριξη της υλοποίησης έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Ο σχεδιασμός, προετοιμασία, σύνταξη και υλοποίηση σχεδίων, μελετών,  έργων και προγραμμάτων για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε προοπτική την ένταξη για χρηματοδότηση σε εθνικά ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες. 
 • Η Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και workshops
 • Η Διοργάνωση και εφαρμογή πιλοτικών δράσεων
 • Η εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών για την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου
 • Η ενημέρωση και υποστήριξη τελικών δικαιούχων δράσεων ή έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Η Συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια
 • Η παρακολούθηση Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που παρέχουν στις τοπικές και περιφερειακές αρχές τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως π.χ. η Επιτροπή των Περιφερειών
 • Η παρακολούθηση περιφερειακών δικτύων που δραστηριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, όπως η Διάσκεψη Περιφερειακών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPRM), η Ευρω-Μεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Σύνοδος κ.ά.
 • Η ανάπτυξη διαπεριφερειακών, διακρατικών συνεργασιών και συμμετοχή σε εθνικά ή διακρατικά δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών και ανάληψης από κοινού δράσης με άλλες αναπτυξιακές εταιρείες, φορείς της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, για την προώθηση των στόχων της εταιρείας και την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων που υλοποιούνται από αυτήν.
 • Η προώθηση της επιχειρηματικής οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης και την προώθηση της συνεργασίας των τοπικών φορέων.
 • Η αξιοποίηση του φυσικού, ανθρώπινου και ανθρωπογενούς δυναμικού, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, με στόχο την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Η  ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αύξηση της ελκυστικότητας και τη διεθνή προβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. ( διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, κλπ.)
 • Η ανάπτυξη και αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, εφαρμογών της πληροφορικής και νέων μορφών επικοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών, την προβολή της περιοχής και του επιχειρηματικού δυναμικού.
 • Ο σχεδιασμό; προγραμμάτων/δράσεων υποστήριξης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

– ΜΕΛΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙOΨΗΦΙΑΣ)

– ΜΕΛΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ            )

– ΜΕΛΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ            )

 

ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΜΑΡΙΝΗ ΝΑΤΑΣΣΑ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΜΑΝΤΑΛΗ-ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ)

ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ)

ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

ΨΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

 

image_print