« Ανανέωση λόγω λήξης ισχύος- Τροποποίηση λόγω αλλαγών στην υποδομή, διαμόρφωσης της ονομαστικής ισχύος από 23,753 MWe σε 22,428-26,403MWe και εναρμόνισης με την ισχύουσα νομοθεσία της υπ’ αριθ. 515/30.04.2004 ΑΕΠΟ Γ.Γ.Π.Ν.Α, ως αυτή ισχύει με τις υπ’ αριθμ. πρωτ, 535/2006 & 287/03.03.2009 τροποποιήσεις, και αφορά στο έργο: «Λειτουργία του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. στη νήσο Κάρπαθο» του φορέα ΔΕΗ Α.Ε. –ΔΠΑΝ».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ : "Ανανέωση λόγω λήξης ισχύος- τροποποίηση λόγω αλλαγών στην υποδομή, διαμόρφωσης της ονομαστικής ισχύος και εναρμόνισης με την ισχύουσα νομοθεσία της ΑΕΠΟ Γ.Γ.Π.Ν.Α. και αφορά το έργο: " Λειτουργία του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. στη νήσο Κάρπαθο" του φορέα ΔΕΗ Α.Ε.- ΔΠΑΝ".