ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

 

ΘΕΜΑ: Ανανέωση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

 

Χορηγήθηκε από την Υπηρεσία μας η υπ. Αρ. Πρωτ. 492/Φ.90.16/05-05-2021 Ανανέωση της υπ. Αρ. Πρωτ. 1355/Φ.90.16/05-07-2017 με ΑΔΑ: 6Τ1Χ7ΛΞ-9ΞΗ Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου του Ν. 3054/2002 του φορέα ΚΑΛΣΑΤΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.  με έδρα το Ζηπάρι, Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού, Δημοτική Ενότητα Δικαίου, Δήμος Κω, Νήσος Κω, Περιφερειακής Ενότητας Κω. Α.Φ.Μ.: 998730134, Δ.Ο.Υ. ΚΩ.

 

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):  62747ΛΞ-ΦΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/62747ΛΞ-ΦΟΥ    

 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230/Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α΄/2010).

 

 

ΡΟΔΟΣ 07-05-2021

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γιαννάς Ιωάννης

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β

image_print