Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 3/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Υποβολή αιτήσεων : από 26-6-2020 έως και 6-7-2020

Η ανακοίνωση, 'Εντυπο Αίτησης, Παράρτημα Ανακοινώσεων, Παράρτημα Η/Υ.