ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

Τροποποιήθηκε η υπ. Αρ. Πρωτ. 86/Φ.90.15/06-03-2017  Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002)
που χορηγήθηκε από την Υπηρεσία μας στον κ. Τρίκκα Γεώργιο του Ταξιάρχη με έδρα την Οδό Ασκληπιού 27 (K.M. 1542Β Γαιών Κω – Εξοχής)
του Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Α.Φ.Μ.: 130623660, Δ.Ο.Υ. ΚΩ,
αναφορικά με την μη ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με
Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):  ΑΔΑ: 6ΛΞΜ7ΛΞ-Υ3Φ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΛΞΜ7ΛΞ-Υ3Φ

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση
της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230/Α΄/2002)
και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α΄/2010).

 

ΡΟΔΟΣ 21-11-2017

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Διευθυντής
Γιαννάς Ιωάννης
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β