Πρωτοδικείο Ρόδου
Δ/νση Γραμματείας
 
Ανακοίνωση
 
Όσοι επιθυμούν επίδειξη ψηφοδελτίων, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση
δηλώνοντας την ιδιότητά τους (π.χ. υποψήφιος, εκπρόσωπος συνδυασμού) καθώς και
στοιχεία επικοινωνίας, στη δε αίτηση θα αναφέρουν συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα
για τα οποία επιθυμούν επίδειξη ψηφοδελτίων. Η παραλαβή των ως άνω αιτήσεων θα
ολοκληρωθεί την Τρίτη 4Ιουνίου 2019 ώρα 15:00’.