ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΕ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ WIND