Ανακοίνωση της Οικονομικής Επιτροπής για τις Μ.Π.Ε. για δημοσιοποίηση με διαβούλευση του έργου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχετικά με την τροποποίηση της αρ. πρωτ. 55125/4962/23-05-2012 Απόφασης Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. » που βρίσκεται εγκατεστημένος , επί εδάφους στη θέση πλησίον Ιουλίδας Δήμου Κέας Κυκλάδων με κωδικό « 330-ΚΕΑ 2» λόγω επέκτ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΕ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ WIND