Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» καθώς και το έντυπο αίτησης ΣΟΧ.6

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 1-7-2020 έως και 10-7-2020

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΩΝΔ17ΛΞ-09Ξ ΣΟΧ 6_2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

 

image_print